Algemene Voorwaarden

1.Begrippen
1.1 Yoga Sapta
1.2 Algemene Voorwaarden:deze door Yoga Sapta gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga Sapta, www.yogasapta.nl.
1.3 Aanvul ende Voorwaarden: de aanvul ende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yoga Sapta georganiseerde workshops.
1.4 Lessenkaarten: een 10 lessenkaart en 20 lessenkaart en proeflessenkaart
1.5 Losse Les: een éénmalige door een student te betalen en te volgen yogales bij Yoga Sapta, anders dan op basis van 10 lessenkaart of 20 lessenkaart of proeflessenkaart.
1.6 Privé Les: een privé yogales bij Yoga Sapta, waarvoor de student van te voren een afspraak moet maken.
1.7 Proeflessenkaart : een proeflessenpakket die eenmalig afgenomen kan worden door nieuwe studenten en recht geeft op 2 lessen in 3 weken.
1.8 Student: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga Sapta
1.9 Website: de website van Yoga Sapta: www.yogasapta.nl
1.10 Workshop: een bij Yoga Sapta te geven of gegeven yoga workshop.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de 10 lessenkaart, de 20 lessenkaart, de proeflessenkaart, de prive lessen alsmede op workshops.
2.2 Door deelname aan een yogales van Yoga Sapta, verklaart de student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Yoga Sapta kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd opvraagbaar.

3. 10 lessenkaart, 20 lessenkaart ,proeflessenkaart en losse lessen
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een 10 lessenkaart, een 20 lessenkaart of een eenmalige proeflessenkaart. Ook zijn losse lessen beschikbaar.
3.2 Yoga Sapta geeft de volgende kaarten uit, ter keuze van de student:
3.3 (a). Proeflessenkaart
3.4. (a De proeflessenkaart geeft recht op twee (2) yogalessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe studenten. Een nieuwe student mag maximaal een 1 proeflessenkaart aanschaffen.
3.4 (b) De proeflessenkaart is 3 weken geldig vanaf de datum van aankoop.
3.5 10 lessenkaart a-10 lessen voor 4 maanden. Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden. b-20 lessenkaart voor 5 maanden. Deze kaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen in 5 maanden gebruikt te worden.
3.6 Losse les Dit is een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Yoga Sapta, anders dan op basis van een 10 lessenkaart of 20 lessenkaart of proefles .
3.7 OP REEDS BETAALDE KAARTEN KAN GEEN RESTITUTIE WORDEN VERLEEND. DE KAART KAN NIET OVERGEDRAGEN WORDEN OP EEN ANDERE NAAM. In geval van vakantie kan de leskaart met het dienovereenkomstig aantal weken verlengd worden. De kaart wordt niet automatisch verlengd. Dit dient voorafgaand aan de vakantie per email aangevraagd te worden. In geval dat Yoga Sapta dicht is wegens vakantie of ziekte van de docent wordt de leskaart verlengd met het dienovereenkomstig aantal dagen cq weken.
3.8 Prive les. Een priveles is een 1 op 1 les met een docent. Afspraken voor een privé les dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de les telefonisch afgezegd te worden. Anders is de student het volledige bedrag verschuldigd

. 4. Betaling en Prijswijziging
4.1 Alle yoga lessen van Yoga Sapta moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via een overboeking of een contante betaling in de studio.
4.2 Yoga Sapta behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail/ whatsappbericht De actuele geldende prijzen staan altijd op de website.

5. Reserveren voor lessen
5.1 Voor de lessen bij Yoga Sapta kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. De gereserveerde les kan tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Dat betekent dat de les afgeschreven wordt van je kaart als je niet tijdig annuleert. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels: Alle lessen kunnen tot aanvang online worden gereserveerd. Je kunt alleen online reserveren, niet telefonisch, per email of whatsapp. Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 12 uur voor aanvang van de les door in je account op annuleren te klikken bij de betreffende les. Niet reserveren voor een les kan ook. Yoga Sapta geeft in dit geval niet de garantie dat er plek is. De gereserveerde plekken gaan voor.

6. Huisregels
6.1 Al e studenten dienen de huisregels van Yoga Sapta in acht te nemen. Zorg dat je tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. Als je met de fiets bent, parkeer deze dan bij de yogastudio op de oprit. Kom je per auto dan kan je de auto parkeren op het parkeerterein bij de kwekerij, niet voor de rode overheaddeur. Is deze vol dan kan je langs de weg parkeren. Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren te dragen. Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen. Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen. Geen schoenen dragen in de yoga studio. Yoga Sapta stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de student die daarvan gebruik heeft gemaakt. De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Sapta niet getolereerd.
6.2 Yoga Sapta behoudt zich het recht voor studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel
6.1, niet naleven, de toegang tot Yoga Sapta te ontzeggen en de geldigheid van de 10- of 20 lessenkaart en proeflessenkaart te beëindigen zonder terugbetaling .

7. Lesrooster
7.1 Het actuele geldende lesrooster staat op de website. Yoga Sapta behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per e-mail/whatsapp.
7.2 Yoga Sapta behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren als gevolg van overmacht ( waaronder ziekte van de docent). In dit geval vindt er restitutie van de les plaats. Ook heeft Yoga Sapta het recht om de yoga docent te wijzigen.
7.3 Yoga Sapta behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten

. 8. Vroegtijdige

beëindiging .In geval van ziekte
8.1 Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de student de 10 lessenkaart en 20 lessenkaart tijdelijk worden opgeschort. Dit kan per email naar: yoga7sapta@gmail.com

9. Aansprakelijkheid
9.1 Het volgen van yogalessen en workshops en het achter laten van spullen in de kleedkamer, geschiedt op eigen risico van de student. Yoga Sapta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen), workshops en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij Yoga Sapta.
9.2 Yoga Sapta werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yoga Sapta, aanvaardt de student dit risico op een blessure. Yoga Sapta biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen: Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of workshop. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

10.Het privacy beleid van Yoga Sapta is te vinden op de website en de student dient hiervan op de hoogte te zijn. Indien de student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Sapta, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yoga7sapta@gmail.com De student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Yoga Sapta gebruik kan worden gemaakt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Eventuele geschil en verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een proeflessenkaart, een 10 lessenkaart, 20 lessenkaart dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen), workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga Sapta zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Yoga Sapta